Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT za nami!

24 czerwca w Poznaniu, w siedzibie Polskiej Izby Przemysłu Targowego (World Trade Center Poznań) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie w formule hybrydowej – stacjonarnie i online. Podczas obrad Walne Zgromadzenie m. in

  • powitało nowych Członków,
  • rozpatrzyło sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz sprawozdania sekcji branżowych
  • rozpatrzyło sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  • rozpatrzyło sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  • przyjęło i zatwierdziło  sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  • przyjęło i zatwierdziło sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  • przyjęło i zatwierdziło sprawozdania Komisji Rozjemczej PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  • przyjęło i zatwierdziło sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  • podjęło uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia obniżki opłat za usługi promocyjne świadczone przez PIPT na rzecz Członków w II i III kwartale 2021 r.
  • podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady oraz Komisji Rewizyjnej PIPT z wykonywania obowiązków