Zachęcamy Członków naszej Izby do tworzenia Oddziałów Regionalnych i Sekcji Branżowych lub dołączania do już istniejących:

 

Spotkania sekcji

 

Sekcja „Organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych”

 

Sekcja „Organizatorzy wystąpień za granicą i dostawcy usług dla przedsiębiorstw biorących udział w targach za granicą”

 

Sekcja „Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie budowy stoisk”

 

Sekcja „Spedycja Targowa”

 

Wyciąg ze statutu dot. zakładania sekcji i oddziałów regionalnych:

Zgodnie ze Statutem Polskiej Izby Przemysłu Targowego Członkowie Izby mają prawo, m.in do: tworzenia i zrzeszania się w sekcjach branżowych i oddziałach regionalnych. 

Powoływanie Oddziałów Regionalnych lub Sekcji Branżowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów należy do kompetencji Rady PIPT.

Wyciąg ze Statutu PIPT dotyczącego tworzenia O działów Regionalnych i Sekcji Branżowych:

 

ODDZIAŁY REGIONALNE I SEKCJE BRANŻOWE
§ 46
W celu realizacji zadań statutowych członkowie Izby mają prawo tworzyć Oddziały Regionalne oraz Sekcje Branżowe.
§ 47
Utworzenie Oddziału Regionalnego lub Sekcji Branżowej następuje na wniosek 5 członków Izby z danego regionu albo 5 członków z danej branży, będący potwierdzeniem ich woli pracy w oddziale lub sekcji. Członkowie występujący z inicjatywą utworzenia oddziału regionalnego lub sekcji branżowej, opracowują regulamin działalności oddziału lub sekcji i przedkładają go Radzie Izby do zatwierdzenia.
§ 48
Pojęcie Regionu lub Branży, w rozumieniu § 47 definiowane jest każdorazowo przez osoby występujące z wnioskiem o utworzenie oddziału regionalnego lub sekcji branżowej.
§ 49
Oddział Regionalny lub Sekcja Branżowa rozpoczyna swą działalność po zatwierdzeniu regulaminu przez Radę Izby. Zatwierdzenie regulaminu oraz odmowa jego zatwierdzenia następuje w formie uchwały Rady Izby.
§ 50
Rada Izby odmówi zatwierdzenia regulaminu w razie jego niezgodności ze Statutem Izby lub z przepisami prawa.
§ 51
Członkowie zrzeszeni w Oddziałach Regionalnych lub Sekcjach Branżowych wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
§ 52
Przewodniczącym Oddziałów Regionalnych lub Sekcji Branżowych przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym.