UFI przedstawia bazę danych i raport SDG – przemysł targowy identyfikuje się z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

Z okazji tegorocznej akcji Global Exhibitions Day (GED), UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego zaprezentowało nowy raport i bazę danych online. Nowe narzędzie śledzi inicjatywy i projekty branży targowej na świecie, które wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals of the United Nations). Pierwsze tego rodzaju zasoby informacyjne zostały udostępnione po to, aby pokazać pracę organizatorów targów, operatorów obiektów targowych i firm świadczących usługi targowe, a także zainspirować innych do działań pod kątem Celów ZR ONZ. Projekt jest inicjatywą Grupy Roboczej UFI ds. Zrównoważonego Rozwoju i jednego z jej członków – Greenview.

„Jako przemysł targowy, łączymy rynki aby wspierać handel i rozwój gospodarczy. Poprzez codzienną pracę pomagamy wspierać wzrost gospodarczy i rozwój społeczny.  Dzięki tej nowej bazie danych online dostępnej dla szerokiej rzeszy osób chcemy podnosić świadomość na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i pokazywać w jaki sposób podmioty działające na rynku targowym przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.”, powiedział prezydent UFI Craig Newman.

Powstał także Raport „Przemysł Targowy i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Łączymy Ludzi, Pomnażamy Oddziaływanie”. W okresie do połowy maja 2019 r. przyjęto 20 wzorcowych inicjatyw. Drugi etap rozpoczął się 6 czerwca 2019 r. Ustanowiono trzy kategorie zgłoszeń: 1/ Temat Targów: jak tematyka targów sprzyja realizacji CZR ONZ; 2/ Działania Operacyjne: jak działanie operatora targowego sprzyja realizacji CZR ONZ; 3/ Działania Firmy: w jaki sposób firma targowa sama przyczynia się do realizacji CZR ONZ.

Już te inicjatywy, które zgłoszone zostały w ramach pierwszych dwudziestu pokazały, że odpowiednie podejście do zagadnienia CZR jest ugruntowane w wiodących firmach działających w przemyśle targowym na świecie. Wszystkie inicjatywy pokazały w jaki sposób można podejmować działania służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ile one kosztują, jak są czasochłonne i co osiąga się w efekcie.

W ramach bazy dostępna jest także sekcja zawierająca informacje zwrotne uzyskane od firm oraz wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych akcji, co pozwala wszystkim zainteresowanym uzyskać cenną wiedzę oraz samodzielnie przeprowadzić podobne działania. Najlepsze praktyki i innowacyjne pomysły zostały zebrane i przedstawione w formie raportu „Przemysł Targowy i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Łączymy Ludzi, Pomnażamy Oddziaływanie”, który jest dostępny na stronie www.ufi.org/unsdg

Aż 70% przedstawionych inicjatyw związanych jest z Celem 12: Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja. Wśród podjętych działań były takie, jak: zakupy, o ile to możliwe, od lokalnych dostawców,  zmniejszenie wykorzystania jednorazowych opakować plastikowych, zmniejszenie  marnotrawstwa żywności poprzez przeznaczenie resztek żywności dla kompostowni oraz redystrybucję żywności. Współpraca z dostawcami, gośćmi targowymi, lokalnym organizacjami charytatywnymi była wskazywana jako kluczowe działanie dla osiągnięcia Celu 17: Partnerstwa na rzecz Celów. Zaobserwowano, że zrównoważone działania polegają również odchodzeniu od postawy „dobrze jest mieć” do modelu biznesowego, w którym przewiduje się konkretne warunki ochrony środowiska dla umów o współpracy operatorów obiektów z ich partnerami. Realizowane  w drodze wielostronnych partnerstw, nawet kosztochłonne projekty mogą okazać się realne. Przykładem jest projekt zrealizowany przez Centrum Kongresowo – Targowe w Melbourne (MCEC) dotyczący energii odnawialnej. Wysoki koszt postawienia farmy wiatrowej został rzołozony na wielu partnerów, co pozwoliło wdrożyć projekt, który przyniósł korzyści miastu z 4,4 mln mieszkańców. Projekt sprzyjał realizacji wielu Celów Zrównowazonego Rozwoju: Celowi 7: Czysta i Dostępna Energia, Celowi 8: Wzrost Gospodarczy i Godna Praca, Celowi 9: Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura, Celowi 11: Zrównoważone Miasta i Społeczności, Celowi 13: Działania w Dziedzinie Klimatu i Celowi 17: Partnerstwa na Rzecz Celów.

Drugim najczęściej realizowanym Celem jest Cel 8: Wzrost Gospodarczy i Dobra Praca. Nie jest to dziwne, gdyż targi łaczą dziesiątki tysięcy osób i obejmują swoim zasięgiem wszystkie sektory biznesu, władze państwowe i samorządowe, społeczeństwo obywatelskie, z udziałem całego łańcucha wartości obejmującego partnerów i interesariuszy.

Pierwsza zgłoszona grupa projektów pokazała w jaki sposób przemysł targowy w różnorodny sposób sprzyja realizacji CZR i może mieć ogromne oddziaływanie. UFI zachęca aby przyjrzeć się inicjatywom dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i ma nadzieję na dalsze działania firm targowych. Można zgłaszać swoje działania. Kontakt: chris@ufi.org

Inicjatywy dostępne na stronie: www.ufi.org/susdev.