Tomasz Kobierski Przewodniczącym nowo powołanej Rady Polskiej Organizacji Turystycznej!

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras podczas uroczystości, która odbyła się w Warszawie wręczył nominacje nowym Członkom Rady POT, a następnie Rada zebrała się i wybrała ze swojego grona przewodniczącego.

Został nim Tomasz Kobierski, prezes Rady PIPT i prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizatora — wspólnie z Polską Izbą Turystyki — największych międzynarodowych targów turystycznych w kraju, ITTF w Warszawie.

Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy przyjmowanie rocznych planów finansowych, przedstawionych przez prezesa POT, rocznych i wieloletnich programów działania POT, zatwierdzanie sprawozdań z działalności POT, określanie zasad wynagradzania pracowników POT i wymagań kwalifikacyjnych wobec nich, a także opiniowanie kandydatów na prezesa i wiceprezesów POT, wyłonionych w konkursie.

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej ma prawo również przedstawiać opinie i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

Serdecznie gratulujemy!