PIPT wsparła lobbing EEIA i EMECA w instytucjach Unii Europejskiej w sprawie tzw. certyfikatu pierwszeństwa z wystawienia

W lipcu br., na prośbę EEIA – Porozumienia Europejskiego Przemysłu Targowego oraz EMECA – Stowarzyszenia Głównych Centrów Targowych, Polska Izba Przemysłu Targowego opracowała i przekazała oficjalne stanowisko (tzw. Position Paper) kancelarii prawnej z Londynu, realizującej zlecenie Komisji Europejskiej odnośnie zbadania sytuacji prawnej i aspektów praktycznych dotyczących „certyfikatu z wystawienia na targach”. Działanie związane jest z toczącą się nowelizacją rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych i zgłoszonym oficjalnym stanowiskiem EMECA, aby do tekstu Rozporządzenia wprowadzić termin „targi międzynarodowe” i zastąpić nim pojęcie „wystaw” w rozumieniu Konwencji Paryskiej. Poniżej główne tezy naszego wystąpienia: 1. Targi, szczególnie B2B, czyli skierowane do biznesu, są miejscem prezentacji przez przedsiębiorców – Wystawców, w jednym czasie i miejscu, pełnego zakresu produktów z danej branży, w tym także Innowacji. Wielokroć na targach pokazywane są produkty stanowiące wzory użytkowe oraz nowe wzory przemysłowe, jeszcze przed zgłoszeniem ich do urzędu patentowego, bowiem wystawcy często traktują targi jako test przez podjęciem ostatecznej decyzji o skierowaniu danego wzoru do produkcji. 2. Organizatorzy Targów, mając świadomość globalnego problemu, jakim jest dziś fałszowanie produktów, przede wszystkim tych, które noszą cechy innowacji, są zainteresowani skuteczną pomocą Wystawcom na Targach w zakresie ochrony ich praw własności intelektualnej. Dlatego poszukują skutecznych sposobów zapobiegania i zwalczania piractwa marek i produktów – takim skutecznym instrumentem ochrony marek i produktów jest tzw. Certyfikat Pierwszeństwa z Wystawienia. Przyznawanie Wystawcom przez Organizatorów Targów „Certyfikatu Pierwszeństwa z Wystawienia” – dokumentu wydawanego na mocy krajowych regulacji prawnych, w celu udowodnienia prezentacji na danych Targach produktu będącego Innowacją – wzorem użytkowym lub wzorem przemysłowym oraz czasowej ochrony tego wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego, w ocenie Organizatorów Targów z czołowych państw i rynków targowych Unii Europejskiej, w tym z Niemiec – największego europejskiego rynku targowego, stanowi skuteczną broń w walce z piractwem marek i produktów. 3. Niestety, Certyfikaty Pierwszeństwa z Wystawienia na Targach, honorowane przez urzędy patentowe różnych państw Unii Europejskiej, nie są uznawane przez Europejski Urząd Patentowy. Jak wynika z naszej wiedzy, ten fakt właśnie stał się jednym z powodów nowelizacji w 2007 roku w Polsce ustawy Prawo własności przemysłowej, w wyniku czego od 1 listopada 2007 roku Organizatorzy Targów w Polsce utracili przywilej przyznawania Wystawcom Certyfikatów Pierwszeństwa. 4. Powodem tej wysoce niekorzystnej sytuacji jest art.44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, bazując na którym, Europejski Urząd Patentowy akceptuje wyłącznie Certyfikaty Pierwszeństwa wydawane na „Wystawach EXPO”, gdyż one właśnie wymienia „Konwencja o Wystawach Międzynarodowych”, podpisana w Paryżu w 1928 roku, ze zmianami w 1972 roku, ratyfikowana przez 157 państw. Tymczasem to nie wystawy EXPO (jak Wystawa EXPO w Mediolanie w 2015 roku) będące miejscem promocji dla państwa, lecz nowoczesne Targi – w formule B2B (business-to-business) są platformą współczesnego biznesu i miejscem, w którym rozpoczyna się międzynarodowa wymiana handlowa. 5. Polska Izba Przemysłu Targowego stoi na stanowisku, iż planowana nowelizacja treści Rozporządzenia (WE) nr 6/2002, powinna zaowocować takimi zmianami, które umożliwią oficjalne uznanie Certyfikatu Pierwszeństwa z Wystawienia jako ważnego instrumentu wyposażającego Organizatorów Targów w walce z piractwem i podrabianiem towarów. Dlatego Polska Izba Przemysłu Targowego w pełni popiera przedstawione w dokumencie z 27 marca 2015 stanowisko EMECA – Stowarzyszenia Głównych Europejskich Centrów Targowych (EMECA Position Paper), reprezentującego liderów europejskiego przemysłu targowego, w tym Międzynarodowe Targi Poznańskie – lidera polskiego rynku targowego. W Stanowisku tym proponuje się, aby Certyfikaty Pierwszeństwa z Wystawienia były uznawane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (zwany dalej UHRW), w taki sam sposób, jak obecnie uznawane są przez krajowe urzędy patentowe. Tym samym stworzono by europejskim przedsiębiorstwom takie same warunki rejestracji wzorów przemysłowych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. 6. W tym celu Polska Izba Przemysłu Targowego zwraca się z prośbą o przyjęcie przedstawionej Komisji Europejskiej propozycji EMECA dotyczącej: wprowadzenia do tekstu Rozporządzenia (WE) nr 6/2002 pojęcia: „Targów Międzynarodowych” i zastąpienia nim pojęcia „Wystaw”, zastosowanego w Konwencji Paryskiej. Pojęcie „Targów Międzynarodowych” jest szeroko stosowane przez UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego oraz inne czołowe organizacje branży targowej, w tym AUMA – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego (wiodącego europejskiego rynku targowego), w działaniach promocyjnych i lobbingowych wobec władz państw Unii Europejskiej i na świecie. 7. Wyrażamy przekonanie, iż gdyby planowana nowelizacja Rozporządzenia (WE) nr 6/2002 mogła stać się okazją do oficjalnego uznania Certyfikatu Pierwszeństwa z Wystawienia jako ważnego instrumentu dla Organizatorów Targów służącego walce z piractwem i podrabianiem towarów, wówczas fałszerze zostaliby zniechęceni do działania na Targach, a Wystawcy uzyskaliby znacznie większą ochronę oraz prawo do ubiegania się o wcześniejszą rejestrację, w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia danych Targów. To z kolei byłoby to oficjalnym potwierdzeniem wysokiej jakości europejskiego przemysłu targowego oraz znaczenia Targów dla rozwoju różnych branż przemysłu w Europie oraz stanowiłoby wkład Targów organizowanych w Europie w rozwój europejskiej gospodarki. Jeśli Targi staną się bezpiecznym miejscem prezentacji nowości / innowacji, to fakt ten zachęci przedsiębiorstwa, w szczególności Małe i Średnie, do inwestowania w innowacje i handel. Wszystko to razem przyczyni się do wzrostu dynamiki wymiany handlowej i w efekcie do wzrostu gospodarczego w Europie. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, sierpień 2015.