Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT w wersji hybrydowej za nami!

W dniu 26.04 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego – po raz pierwszy w historii Izby w wersji hybrydowej.  Około 30 Członków na sali obrad, z zachowaniem reżimu sanitarnego,  i ponad 20 online:

  • zatwierdziło zmiany Statutu PIPT oraz regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń, opracowanych przez Komisję Statutową PIPT
  • przyjęło programu działania PIPT i i prowizorium budżetowe na rok 2021,
  • dokonało wyboru uzupełniającego do Rady nowego Członka – p. Pawła Montewki (firma Montexpo),
  • dokonało wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej nowego Członka – p. Anny Rudzkiej (firma Perfekt Anna Rudzka)
  • nadało tytuł Członka Honorowego PIPT p. Zygmuntowi Kosmali.

Gratulujemy p. Pawłowi Montewce oraz p. Annie Rudzkiej wyboru do organów Izby!