Sekcja „Organizatorzy wystąpień za granicą i dostawcy usług dla przedsiębiorstw biorących udział w targach za granicą”

Rok założenia: 2009

Przewodnicząca sekcji: Anna Rudzka, Perfekt

 

Organizacja pracy:

  • Członkowie wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza na okres 4 lat.
  • Zadania realizowanie są na posiedzeniach.
  • Przewodniczący, Sekretarz lub inny oddelegowany członek może być głosem doradczym w obradach Rady Izby w sprawach mających związek z działalnością członków Sekcji.

Zadania Sekcji:

  • opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność organizatorów wystąpień za granicą i dostawców usług dla przedsiębiorstw biorących udział w targach za granicą,
  • informowanie i promowanie możliwości działalności gospodarczej za granicą,
  • zgłaszanie Radzie PIPT oraz przygotowywanie propozycji wystąpień do właściwych organów administracji publicznej,
  • inspirowanie działalności Izby w zakresie współpracy z zagranicznymi podmiotami.

 

Regulamin Sekcji

 

Protokoły posiedzenia Sekcji