PIPT podpisała deklarację NET ZERO CARBON EVENT

Branża eventowa od dawna skupia się na zrównoważonym rozwoju. W nawiązaniu do Wytycznych Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSDGs), inicjatywy branżowe obejmują wszystko, od gospodarowania odpadami i oszczędzania energii po lokalne praktyki pozyskiwania i zatrudniania pracowników.

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego ogłosiło w 2021 w Paryżu uruchomienie nowej inicjatywy Net Zero Carbon Events (Wydarzenia o zerowej emisji dwutlenku węgla), której głównym celem jest połączenie branży wydarzeń na całym świecie we wspólnym dążeniu do redukcji do zera emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. 

Zerowa wartość netto odnosi się do równowagi między emisją gazów cieplarnianych (GHG) wytwarzanych przez człowieka a ich usuwaniem z atmosfery. Aby osiągnąć tę równowagę, emisje gazów cieplarnianych muszą zostać zredukowane, a te, których nie uniknięto, muszą zostać skompensowane lub „neutralizowane” poprzez zastosowanie długoterminowych rozwiązań w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla.

 

 

W czerwcu br. PIPT podpisała deklarację i przystąpiła do inicjatywy Net Zero Carbon Events. Treść deklaracji TUTAJ.

Jednym z założeń działania inicjatywy jest stworzenie ram spójnych standardów i wspólnych działań, które mają być podjęte przez branżę wydarzeń w celu osiągnięcia celu Net Zero Carbon do 2050 roku.

Inicjatywa Net Zero Carbon Events ma na celu zgromadzenie szerokiego grona interesariuszy z branży eventowej w celu:

  • wspólnego informowania o zaangażowaniu naszej branży w przeciwdziałanie zmianom klimatu i dążenia do zera netto do 2050 r.
  • opracowania jednolitej metodologii pomiaru bezpośrednich, pośrednich i w łańcuchu dostaw emisji gazów cieplarnianych w branży
  • opracowania ogólnobranżowej Mapy Drogowej prowadzącą do zera netto do 2050 r. i redukcji emisji do 2030 r. zgodnie z Porozumieniem Paryskim, ze wsparciem i wskazówkami w kluczowych kwestiach
  • wspierania współpracy z dostawcami i klientami, aby zapewnić kompatybilność rozwiązań i wspólne podejście
  • ustanowienia wspólnych mechanizmów raportowania postępów i dzielenia się najlepszymi praktykami

 

Inicjatywę tę wspiera już niemal 400 podmiotów z całego świata, w tym Polska Izba Przemysłu Targowego. Z listą wszystkich partnerów inicjatywy można zapoznać się TUTAJ.

 

Plan działania (Mapa Drogowa) – ROADMAP TO NET ZERO na lata 2022–2050 zostanie ogłoszony w listopadzie 2022 r. podczas COP27 w Egipcie. W miarę rozwoju działań zrównoważonego rozwoju wynikającego z inicjatywy Net Zero Carbon Events plan działania będzie aktualizowany. Pojawią się w nim również działania skierowane do szerszej grupy interesariuszy branży eventowej, w tym do wystawców, którzy są niezwykle istotni z punktu widzenia  zdolności branży wydarzeń do dekarbonizacji.

W nadchodzących miesiącach, wraz z finalizacją Mapy Drogowej, zostaną opracowane kolejne etapy inicjatywy Net Zero Carbon Events. Przewidziana jest praca m.in. nad: metodologią i narzędziami pomiaru oraz szablonem raportowania, który pozwoli śledzić i informować o postępach.

Przypominamy również, że PIPT powołała Zespół GO GREEN, który inicjatywę Net Zero Carbon Events będzie wdrażał w Polsce, zaczynając od Członków Izby.

 

Jeśli los Ziemi nie jest Ci obojętny zapraszamy do współpracy. Więcej na: Zespół GO GREEN – Polska Izba Przemysłu Targowego (polfair.pl)