Zapamiętaj datę: 21 lutego 2018 – Dialog Przemysłu Targowego i Unii Europejskiej 2018 w Brukseli

Wiele tematów znajdujących się dziś w programie politycznym Unii Europejskiej może mieć znaczenie strategiczne i wpływ na środowisko operacyjne, w którym działają firmy targowe, sposób realizacji działań biznesowych w branży targowej i na to jak będą rozwijać się branże gospodarki, którym służą targi. Aby monitorować te sprawy, EEIA (Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego) utworzone przez europejskich członków UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, zorganizuje po raz drugi konferencję Dialog Przemysłu Targowego z Unią Europejską – dla wszystkich członków, którzy są zainteresowani kontaktami z decydentami w Brukseli, chcą lepiej zrozumieć procesy decyzyjne i poznać szczegóły planów lub decyzji, które będą miały wpływ na funkcjonowanie przemysłu targowego i którzy chcą sprawić, że głos przemysłu targowego w Unii Europejskiej będzie bardziej słyszalny. Bruksela, jej plany i instytucje oraz 2. Dialog Przemysłu Targowego i Unii Europejskiej 2018 w Brukseli – 21 lutego 2018 W pierwszym półroczu 2018 roku Bułgaria przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. Bułgarska prezydencja będzie wspólnie ze swoimi partnerami pracować nad wzmocnieniem jedności pomiędzy państwami członkowskimi a instytucjami UE w celu wypracowania konkretnych rozwiązań, które pomogą zbudować silniejszą, bardziej bezpieczną i solidarną Europę. Prezydencja skupi się na czterech obszarach: przyszłość Europy i młodych ludzi, Bałkany Zachodnie, bezpieczeństwo i stabilizacja oraz gospodarka cyfrowa. Priorytety te wpisują się w szerszy 18-miesięczny program, realizowany przez tzw. trio – grupę trzech państw członkowskich Unii Europejskiej. Aktualne trio tworzą prezydencje estońska, bułgarska i austriacka. Ponadto zgodnie z programem działa Komisja Europejska, która chce zrealizować zadania wynikające z priorytetów przewodniczącego Junckera, przed wygaśnięciem jego mandatu w 2019 roku, a także ma miejsce szereg inicjatyw zorientowanych na przyszłość Europy i 27 państw członkowskich. Aby pobudzić zatrudnienie, wzrost i inwestycje, Komisja Europejska przedstawi plan działania Unii Europejskiej zmierzający do uczynienia jej gospodarką o obiegu zamkniętym oraz podejmie działania w celu urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego, unii energetycznej, unii rynków kapitałowych, unii gospodarczej i walutowej oraz unii bankowej. Inicjatywa dotycząca równości opodatkowania w gospodarce cyfrowej, pakiet dotyczący sprawiedliwości społecznej i propozycja poprawy łańcucha dostaw żywności do Unii Europejskiej przyczynią się do pogłębionego rynku wewnętrznego opartego na wzmocnionej bazie przemysłowej. Komisja Europejska przedstawi również nowe środki mające na celu zakończenie procesu tworzenia unii bezpieczeństwa, zrealizuje unijny program w zakresie migracji i strategię globalną oraz wzmocni unijny mechanizm ochrony ludności. Komisja będzie kontynuowała swoją wyważoną i postępową politykę handlu mającą na celu wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji, poprzez sfinalizowanie porozumień z Japonią, Singapurem i Wietnamem i dalsze negocjacje z Meksykiem i Mercosurem. Bardziej zjednoczona Unia będzie wymagać wiarygodnej perspektywy rozszerzenia dla państw kandydujących z Bałkanów Zachodnich. Aby zbudować silniejszą Unię Europejską, Komisja Europejska przedstawi wniosek w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych, a także zaproponuje sprawniejszy proces tworzenia prawa dla jednolitego rynku oraz skuteczniejsze i bardziej spójne wdrażanie wspólnej polityki zagranicznej. Aby uczynić Unię bardziej demokratyczną, Komisja Europejska przedstawi propozycje dotyczące stworzenia stałej funkcji Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów, inicjatywę na rzecz dalszego wzmocnienia zasad pomocniczości i proporcjonalności, a także komunikat w sprawie poprawy efektywności u steru Unii Europejskiej. Zaproponuje również inicjatywę dotyczącą egzekwowania praworządności. Komisja Europejska zmierza również do realizacji programu lepszego stanowienia prawa, takiego, który działać będzie wyłącznie w taki sposób, iż przynosić będzie Unii wartość dodaną. Parlament Europejski jest ważnym forum debaty politycznej i forum podejmowania decyzji na poziomie Unii Europejskiej. Odgrywa on rolę współustawodawcy, dzielącego z Radą uprawnienia w zakresie przyjmowania i zmian wniosków ustawodawczych oraz tworzenia budżetu Unii Europejskiej. Nadzoruje on także prace Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybierani są w wyborach bezpośrednich w każdym z państw członkowskich. W chwili obecnej można zauważyć, że Parlament Europejski rozpoczyna już przygotowania do wyborów w 2019 roku, dyskutując na temat procedur i koncepcji głównych kandydatów. Po Brexicie liczba posłów do Parlamentu Europejskiego może zmniejszyć się z 751 do 705, a 46 z 73 zwolnionych miejsc po deputowanych z Wielkiej Brytanii może pozostać w rezerwie dla ogólnounijnych list ponadkrajowych i na wypadek poszerzenia UE. Pozostałe 27 miejsc przypisanych Wielkiej Brytanii może zostać przydzielonych deputowanym 14 niedoreprezentowanych państw członkowskich. Ostateczne decyzje dopiero zapadną. EEIA zaprasza na konferencję w Brukseli w dniu 21lutego 2018 roku. Kontakt: barbara.weizsaecker@exhibition-alliance.eu , carine@ufi.org Źródło: UFI Info, UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, www.ufi.org