UFI opublikowało wyniki 22. edycji badania UFI „Global Barometr Przemysłu Targowego”

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego opublikowało najnowszą, 22. edycję swojego flagowego badania „Globalny Barometr Przemysłu Targowego”, za pomocą którego monitoruje sytuację w przemyśle targowym, a także przedstawia globalne i regionalne trendy oraz charakterystykę 19 rynków targowych, w tym – po raz pierwszy – Japonię, bowiem do grona partnerów badania dołączył nowy: JEXA (Japońskie Stowarzyszenie Targowe).  

Oto najważniejsze wnioski wynikające z badania:

  • w 2019 roku oczekiwany jest dalszy wzrost obrotów firm targowych we wszystkich czterech badanych regionach świata, jednak będą duże różnice pomiędzy regionami geograficznymi,
  • Jeszcze większa liczba firm targowych rozwija swoją działalność na nowych rynkach i w nowych regionach – dotyczy to większości europejskich liderów,
  • Rośnie świadomość przemysłu targowego na temat potrzeby rozwinięcia aspektu „rozrywki” na targach z uwagi na młode pokolenie zwiedzających, z uwzględnieniem priorytetów regionalnych.

 Skala i zakres badania

Ostatnia edycja realizowanego dwa razy w roku badania UFI „Globalny Barometr Przemysłu Targowego” została przeprowadzona w styczniu 2019 r., zaś dane uzyskano od 302 firm targowych z 53 państw. Studium zawiera prognozy rozwoju oraz analizy piętnastu następujących kluczowych rynków targowych: Australii, Brazylii, Chin, Niemiec, Indii, Indonezji, Japonii, Makao, Meksyku, Południowej Afryki, Rosji, Tarjlandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Włoch.  Ponadto w raporcie z badania zawarto zagregowane dane dla czterech rynków regionalnych, co czyni badanie rekordowym, właśnie z uwagi na liczbę opisanych państw i regionów (19).

Pozytywna prognoza

 Wyniki badania pokazały, że w okresie od połowy 2018 roku do końca 2019 roku, większość firm targowych z wszystkich czterech regionów zadeklarowało wzrost obrotów. Ta pozytywna prognoza szczególnie mocno dotyczy regionów Azja – Pacyfik oraz Bliski Wschód – Afryka, w których odnotowano najwyższy poziom obrotów od pięciu lat. Jednakże w obszarze obu Ameryk i w Europie, w tych regionach, które w poprzednich edycjach badania Barometr odnotowały bardzo znaczące wzrosty obrotów, obecnie znacznie mniej firm targowych oczekuje tak dużych wzrostów obrotów, jak miało to miejsce wcześniej.

Kondycja gospodarcza firm targowych

Jeśli chodzi o obroty firm targowych porównywane rok do roku, 74% firm targowych z całego świata zadeklarowało wzrost obrotów w drugiej połowie roku 2018. 63% firm przewiduje wzrost obrotów w pierwszej połowie 2019 roku, zaś 69% badanych – w drugiej połowie 2019 roku.

Kilka rynków przewiduje nawet wyższe rezultaty w 2019 roku. Są to Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja, Meksyk, Niemcy, Tajlandia, Włochy oraz Bliski Wschód i Wielka Brytania. Jednocześnie, mamy do czynienia ze znaczącym poziomem niepewności w Południowej Afryce oraz spadkiem obrotów firm targowych w Australii, Japonii i Makao.

Jeśli chodzi o zysk operacyjny, w każdym z czterech regionów, 80% badanych firm utrzymuje go na niezłym poziomie z 2018 roku, a  30%  do 40% firm zadeklarowało wzrost zysku operacyjnego w 2018 roku o ponad 10% w porównaniu z rokiem 2017. Najwyższy odsetek firm targowych deklarujących taki wzrost zysku odnotowano w Meksyku (62%), we Włoszech (56%), w Wielkiej Brytanii (55%) i w Indonezji (50%).

Wyzwania i aktualne kierunki rozwoju firm targowych

Na całym świecie, obawy o globalną sytuację gospodarczą, jak i  o stan gospodarki poszczególnych państwach, pozostają wśród najważniejszych zagadnień biznesowych, na których skupiają się liderzy branży targowej.

Badane firmy targowe wymieniły jako najważniejsze dla nich następujące cztery zagadnienia: „stan gospodarki kraju” (podało 25% respondentów, o 1% więcej niż w poprzedniej edycji badania 6 miesięcy wcześniej), „rozwój sytuacji gospodarczej na świecie” (podało 20% firm – o 2% więcej), „konkurencja w branży” (zadeklarowało 19% badanych, a więc o 1% więcej niż 6 miesięcy wcześniej) oraz “wyzwania w zakresie zarządzania wewnątrz firmy” (podało 15% uczestników badania, tj. o 2% mniej, niż 6 miesięcy temu).

 

Zagadnienie “rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie” ma mniejsze znaczenie dla firm targowych w regionie obu Ameryk, niż dla firm z pozostałych regionów świata, zaś „konkurencja w branży” jest obecnie kluczowym zagadnieniem w regionie Azja – Pacyfik, w porównaniu z innymi regionami.

Znacząca większość badanych firm planuje nowe działania biznesowe czy to w zakresie klasycznej działalności targowej (operator obiektu / organizator targów / dostawca usług), czy też wychodzących poza dotychczasowe portfolio produktów, albo w obu tych obszarach. Również większa liczba respondentów zamierza rozszerzyć  swoją działalność na nowych rynkach geograficznych na całym świecie.

„Zgromadzone dane pokazują, że światowy przemysł targowy jako całość rozwija się w sposób stabilny, chociaż ma świadomość różnego rodzaju przeszkód na poszczególnych rynkach i w regionach. Aktualnie jeszcze więcej firm targowych poszerza zakres geograficzny swoich działań, aby w ten sposób przeciwdziałać potencjalnym ryzykom związanym z rozwojem gospodarczym na ich własnych rynkach – szczególnie dotyczy to  firm działających na dojrzałych rynkach targowych.”, skomentował Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający / CEO organizacji UFI. „Co więcej, nie ma jednej recepty na to jak powinny ewoluować targi, aby móc spełniać wymagania zwiedzających dotyczące rozbudowy aspektu rozrywki na targach czy też eventów opartych na doświadczeniu. Charakterystyka 19 rynków umieszczona w prezentacji ostatniej edycji badania, w sposób wyraźny pokazuje zróżnicowanie podejścia do tego zagadnienia w różnych częściach świata. To właśnie charakterystyka poszczególnych rynków czyni raport „Globalny Barometr Przemysłu Targowego” unikatowym.”, dodał Kai Hattendorf.

Co czyni targi  ciekawszym i bardziej radosnym wydarzeniem

Raport UFI dowodzi też wyraźnej współzależności pomiędzy wizją przemysłu targowego, którą mają zwiedzający na targach – wyrażoną w najnowszym ogólnoświatowym badaniu zwiedzających na targach, zrealizowanym przez UFI i instytut EXPLORI – a potrzebą rozwinięcia elementu „rozrywki” jako komponentu targów. Ostatnie badanie poruszyło także ten aspekt jako  element targów. Został on uznany za wyjątkowo ważny w kontekście udziału w targach młodego pokolenia zwiedzających. 

Wyniki badania pokazują zgodność pomiędzy opiniami specjalistów z firm działających w przemyśle targowym z poglądami zwiedzających, zaś za najważniejsze w obu grupach respondentów uznano podobne elementy: „prezentacje i wykłady wygłaszane w różny sposób”  (42% zwiedzających i 40% respondentów badania GBT), „nowe technologie, takie jak Virtual Reality” (”  (34% zwiedzających i 28% respondentów badania GBT) lub „nieformalne kontakty” ”  (29% zwiedzających i 37% respondentów badania GBT).

Badanie „Barometr” ujawniło także zróżnicowanie priorytetów dotyczących preferowanych sposobów realizacji elementów rozrywki na targach. W regionie obu Ameryk i w regionie Azja – Pacyfik element „prezentacje i wykłady wygłaszane w różny sposób” uzyskał największe poparcie respondentów. W Europie, najwięcej badanych poparło „interaktywną / tworzoną przez zwiedzających zawartość / treść”. W regionie Bliski Wschód – Afryka, „nowe technologie, takie jak „Virtual Reality” są postrzegane jako najistotniejszy element.

Priorytety strategiczne

Jeśli chodzi o zakres działalności prowadzonej przez firmy, zdecydowana większość badanych firm zamierza rozwinąć nowe działania biznesowe, czy to w zakresie klasycznej działalności targowej (operator obiektu / organizator targów / dostawca usług), czy też w zakresie działań wychodzących poza dotychczasowe portfolio produktów, albo w obu tych obszarach: 72% firm w regionie Bliski Wschód – Afryka, 78% w regionie Azja – Pacyfik i 88% w regionie obu Ameryk.

Jeśli chodzi o ekspansję geograficzną, 4 na 10 zbadanych firm targowych zadeklarowało zamiar prowadzenia operacji w nowych państwach. W regionie Europy i obu Ameryk, odnotowano największy rozwój tego kierunku działania, a porównując z sytuacją w roku ubiegłym: 51% firm z siedzibą w Europie planuje działać w co najmniej jednym nowym kraju (+12% w porównaniu z rokiem ubiegłym) oraz podobnie – 41% firm z siedzibą w regionie Ameryk (+11% w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Następna edycja badania UFI Globalny Barometr będzie przeprowadzona w czerwcu 2019 r.  

Źródło: www.ufi.org