Targi w Polsce odmrożone! 29 maja 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów!

Podczas konferencji prasowej w dniu 27 maja br. premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 czerwca będzie możliwość ponownej organizacji targów i kongresów w Polsce. Polska branża targowa od kilkunastu dni z niecierpliwością oczekiwała na tę wiadomość i na szczegółowe wytyczne. Od  niemal miesiąca trwały bowiem konkretne rozmowy przedstawicieli Polskiej Izby Przemysłu Targowego z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju odnośnie terminu ponownego otwarcia targów w Polsce i warunków organizacji targów i wystaw, a także kongresów, konferencji i wydarzeń biznesowych po COVID-19. W dniu 29 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów, które usankcjonowało decyzje Rządu RP.

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Rozdział 3

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

 

(…)

 

§ 6.

 

1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

    przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) oraz przez inne podmioty działalności:

 

1) agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i  79.12) – w obiektach

    handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2;

 

2) polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych.

 

2. Od dnia 6 czerwca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

    przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

 

1) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając

    działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej

    w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

 

2) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

 

3) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych,

 

4) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

 

– jest dopuszczalne pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust. 1,

   a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod

   warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

 

3. Od dnia 6 czerwca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

    przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami takimi, jak targi,

    wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalne pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie

    więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

 

(…)