Targi NIE są imprezą masową

Targi a imprezy masowe

KOMUNIKAT – INFORMACJA dla Członków PIPT

 

w związku ze zdarzającymi się przypadkami posługiwania się przez dziennikarzy w różnych mediach terminem „imprezy masowej” w odniesieniu do targów i wystaw, w kontekście możliwego odwoływania w Polsce z powodu zagrożenia koronawirusem COVID – 19 różnego typu imprez masowych, a także innego rodzaju wydarzeń – kulturalnych, sportowych i biznesowych – w tym targów,  Polska Izba Przemysłu Targowego zwróciła  uwagę Polskiej Agencji Prasowej na to, że targi i wystawy nie są „imprezą masową” w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Imprezę masową definiuje Art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową,

masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2-4, z wyjątkiem imprez:
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników
– jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć;

2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

3) masowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000;

4) meczu piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000;

(…)

Szanowni Członkowie PIPT,

w związku z zapytaniami od Państwa związanymi z powyższą wątpliwością, pragniemy przypomnieć, że na przełomie lat 2006 i 2007 pojawił się  pomysł włączenia w polskim prawodawstwie targów / wystaw / imprez wystawienniczych do „imprez masowych” . Stało się to w sytuacji kryzysowej, kiedy – w związku z katastrofą budowlaną tj. zawaleniem się dachu Międzynarodowych Targach Katowickich 28 stycznia 2006 r. podczas ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych – do Sejmu na początku listopada 2006 roku wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Projekt ten zawierał m.in. poprawkę zmieniającą definicję „imprezy masowej” (Art. 3. Ustawy) poprzez włączenie do niej „imprez wystawienniczych i handlowo – wystawienniczych.

Polska branża targowa zareagowała natychmiast. Intensywny lobbing Polskiej Izby Przemysłu Targowego w Sejmie na przestrzeni kolejnych tygodni, przy wsparciu ponad 30 organizacji, w tym, m.in. izb gospodarczych, Business Center Club, Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Instytutu Techniki Budowlanej, a także poprzedzające ten lobbing konsultacje i protest PIPT przeciwko bezpodstawnemu stwierdzeniu braku wpływu projektowanej zmiany na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz liczne prezentacje stanowiska polskiej branży targowej reprezentowanej przez Polską Izbę Przemysłu Targowego podczas posiedzeń sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowego projektu, przyniosły efekt w postaci wykreślenia projektowanej poprawki do Art. 3 Ustawy. Tym samym definicja pozostała niezmieniona.

Polska Izba Przemysłu Targowego, 04 marca 2020 r.