Sytuacja na rynkach targowych i potrzeba odmrażania targów – w centrum uwagi profesjonalistów targowych z całego świata. Obradował Komitet Stowarzyszeń UFI.

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komitetu Stowarzyszeń UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) poświęcone aktualnej bardzo trudnej sytuacji w branży targowej na świecie, środkom zaradczym oferowanym branży oraz potrzebie reaktywowania działalności w branży targowej. W wideokonferencji, z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli krajowych i regionalnych organizacji targowych, przewodniczył Chris Skeith (Association of events Organisers, Wielka Brytania), aktualny szef Komitetu Stowarzyszeń UFI, a dyskusję moderował Christian Druart, sekretarz KS.

W porannej sesji, jednej z dwóch zorganizowanych w dniu dzisiejszym, udział wzięli przedstawiciele rynków targowych Europy oraz regionów Azji – Pacyfik i Bliskiego Wschodu.  

W państwach azjatyckich, wcześniej dotkniętych epidemią, niż państwa Europy, powoli pojawiają się szanse na powrót do  „normalności” w biznesie i w życiu społecznym oraz na odmrożenie targów – w niedługiej perspektywie czasu. Jednak, w opinii ekspertów targowych biorących udział w debacie, będzie to „nowa normalność”, w której szczególnie ważne będzie stworzenie bezpiecznego środowiska, poprzez stosowanie szczególnych środków, takich jak zachowanie odpowiedniej odległości w przypadku kontaktów osobistych, noszenie maseczek ochronnych, czy częste mycie i dezynfekcja rąk.

Sytuację na dotkniętych pandemią koronawirusa europejskich rynkach targowych oraz działania wspierające podejmowane przez stowarzyszenia targowe w poszczególnych krajach zaprezentowali, na zaproszenie UFI: Maria Drozdowa  (RUEF – Rosyjska Federacja Targów i Wystaw), Uta Goretzky (IFES – Międzynarodowa Federacja usług Targowych i Eventowych), Marzenna Łukaszewicz (Polska Izba Przemysłu Targowego),  Loredana Sarti (AEFI, Włochy), Chris Skeith (AEO) oraz Barbara Weizsäcker (EEIA – Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego, Bruksela)

Barbara Weizsäcker omówiła działania lobbingowe od kilku tygodni podejmowane przez EEIA, w imieniu europejskich członków UFI i członków EMECA – Stowarzyszenia Głównych Europejskich Centrów Targowych, wobec instytucji Unii Europejskiej, w związku z tragiczną sytuacją firm branży targowej spowodowaną epidemią koronawirusa. 

Uta Goretzky (IFES) mówiła o fatalnych skutkach pandemii dla tysięcy firm z różnych państw, realizujących usługi projektowania i budowy stoisk targowych oraz inne usługi komplementarne dla targów, z dnia na dzień pozbawionych możliwości pracy i podstaw dla dalszej egzystencji.  

Loredana Sarti (AEFI) omówiła nadal bardzo trudną sytuację we Włoszech, państwie europejskim najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa. Utrzymująca się nadal wielka liczba zachorowań i zgonów spowodowanych koronawirusem, tragedie tysięcy rodzin włoskich, ograniczone możliwości i swobody obywatelskie oraz paraliż gospodarki – zamknięcie firm, w tym firm targowych, a przy tym brak pomocy ze strony Europy, stały się źródłem rozczarowania i pesymizmu.

Marzenna Łukaszewicz (PIPT) przedstawiła sytuację targów w Polsce, będącej największym rynkiem targowym w regionie Europy Środkowowschodniej. Omówiła wyniki zrealizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego badania wpływu epidemii koronawirusa na polski przemysł targowy, z udziałem ponad 80 respondentów, z których 72% stanowiły firmy budujące ekspozycje targowe, 22% – organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych, zaś pozostałe 6% – dostawcy innych usług komplementarnych dla targów. Polski przemysł targowy tworzą głównie mikro przedsiębiorstwa (około 60%) i małe firmy (ok. 33%), zaś średnie i duże firmy stanowią jedynie 7%. Wyniki badania potwierdziły niezwykle pesymistyczne nastroje i niepokój wśród polskich przedsiębiorców targowych, spowodowane zamknięciem firm niemal z dnia na dzień, odcięciem przychodów, w efekcie zagrożeniem upadłości wielu firm oraz niepewnością i brakiem konkretnej perspektywy czasowej odnośnie możliwości szybkiego powrotu do działalności gospodarczej. Zagrożeni są nie tylko organizatorzy targów i obiekty. Bardzo dramatyczna jest sytuacja firm realizujących usługi dla targów, w tym firm budujących ekspozycje targowe, firm transportowych, firm usług multimedialnych i innych.  Całe środowisko branżowe zrzeszone w PIPT – władze Izby i Członkowie, szefowie i pracownicy wszystkich zrzeszonych firm targowych i Izby – od początku kryzysu COVID-19 mocno zintegrowało się wokół sprawy ratowania polskiego przemysłu targowego. Trwają wspólne prace nad tym jak zaradzić tragicznej sytuacji. Aktywność PIPT wychodzi daleko poza ramy organizacji. Przedstawiciele PIPT pracują w sztabie kryzysowym przy Rządzie RP, w sztabie TUgether stworzonym przez branżę targową, MICE, turystyczną i transportową, współpracują z organizacjami pozarządowymi. Tworzy się zespół „Bezpieczne targi” do spraw powtórnego uruchomienia targów po COVID-19. Członkowie Izby, także indywidualnie, podejmują samodzielne działania informacyjne w mediach, apelują o pomoc dla branży targowej.

W odczuciu wszystkich biorących udział w dyskusji profesjonalistów targowych, pomimo, iż pandemia wciąż trwa, niezbędne jest pilne rozpoczęcie działań w kierunku odmrażania targów, przy jednoczesnym wypracowaniu i wdrożeniu wszelkich możliwych procedur bezpieczeństwa na targach. Przemysł targowy jest bowiem kluczowy dla rozwoju poszczególnych branż i regionów, a więc dla odbudowy całych gospodarek. państwa. Dla wyboru odpowiedniej taktyki niezbędna jest jednak odpowiedź na pytanie KIEDY? Przedsiębiorstwa i branża targowa zależne są od decyzji władz. Należy zatem wywierać nacisk na władze, przedstawić plany działania i propozycje w zakresie środków i procedur bezpieczeństwa na poszczególnych etapach związanych z organizacją targów i udziałem w targach wystawców i zwiedzających. Drugim priorytetowym działaniem jest kontynuacja akcji medialnych.

Komunikację z władzami i mediami należy oprzeć na następującym przekazie:

–  przemysł targowy jest kluczowy dla odbudowy gospodarki kraju,

–  targi branżowe (B2B) to najważniejsze narzędzie komunikacji biznesowej dla MŚP ze wszystkich sektorów gospodarki, one

   bowiem pozwolą im powrócić do gry i kontynuować działalność gospodarczą,

– targi branżowe (B2B) są najszybszym motorem ożywienia gospodarczego – pobudzą rynki państw członkowskich Unii Europejskiej  i rynek wewnętrzny UE,

– targi branżowe (B2B) nie są imprezami masowymi, ponieważ służą społeczności biznesowej, którą można zarządzać na targach z zachowaniem rozsądnych warunków bezpieczeństwa.

Kolejna wideokonferencja Komitetu Stowarzyszeń UFI niebawem.

Polska Izba Przemysłu Targowego, 22 kwietnia 2020 r.