Polska Izba Przemysłu Targowego przyjęła program działania na 2015 rok

Walne Zgromadzenie PIPT w dniu 2 czerwca br. przyjęło program działania na 2015 rok. Uchwała 24/WZ/2015 prezentuje podstawowe cele Izby, którymi obecnie są: rozwój rynku targowego, rozszerzenie obszaru działania Członków PIPT i dywersyfikacja form uczestnictwa w działaniach PIPT Rozwój rynku targowego Rynek targowy w Polsce jest rynkiem dojrzałym. Oznacza to m.in. słabnący wzrost popytu, ostrą walkę konkurencyjną, m.in. poprzez obniżkę cen, spadek rentowności, duże znaczenie promocji oraz jakości obsługi klienta. Rolą Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest w tej sytuacji prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie sprzedaży wśród dotychczasowych i przyszłych klientów oraz wejście na nowe, dotychczas słabo reprezentowane rynki – głównie na rynek Małych i średnich Przedsiębiorstw. Wśród planowanych działań należy wymienić: – przeprowadzenie kampanii marketingowej targów, – kontynuację projektu „Ambasador Targów”, – współpracę PIPT i ośrodków targowych z władzami samorządowymi – w zakresie marketingu miejsc oraz w zakresie promocji znaczenia targów dla rozwoju gospodarczego miast i regionu, – współpracę PIPT z izbami i stowarzyszeniami branżowymi skupiającymi wystawców oraz z izbami i stowarzyszeniami zrzeszającymi te izby i stowarzyszenia, w tym szczególnie z Krajową Izbą Gospodarczą, – obecność PIPT w mediach społecznościowych, – edukację we współpracy ze szkołami wyższymi w tematach związanych z targami: targi jako instrument marketingowy, aranżacja przestrzeni, marketing miejsc, zarządzanie eventami, zarządzanie obiektami, – współpracę merytoryczną przy wydawaniu dodatków targowych w prasie. Rozszerzenie obszaru działania Członków PIPT Rolą Izby jest wspieranie jej Członków w tych działaniach, które sami podejmują. Organizatorzy targów zaczynają wchodzić na rynek MICE (meetings, incentives, conferencing, exhibitions – spotkania, imprezy motywacyjne, konferencje, wystawy), z drugiej zaś strony podmioty działające na rynku MICE zaczynają wchodzić na rynek organizatorów targów. Przedsiębiorstwa usług targowych z kolei zajmują się nie tylko budową stoisk targowych ale również aranżacją przestrzeni podczas eventów korporacyjnych, wydarzeń kulturalnych, sportowych, itp. W tej sytuacji istotnym wyzwaniem staje się podjęcie współpracy z izbami / stowarzyszeniami reprezentującymi branże eventową i kongresową. Ponadto należy dokonać reformy konkursów „Stoisko Roku” i „Lider Usług Targowych” w takim kierunku, aby uwzględnić rozszerzenie obszaru działania. Dywersyfikacja form uczestnictwa w działaniach PIPT Polska Izba Przemysłu Targowego przestaje być reprezentatywną organizacją środowiska z dwóch powodów: – po pierwsze, wielu uczestników rynku targowego (organizatorów targów, operatorów terenów targowych, przedsiębiorstw usług targowych) nie jest Członkami Izby, – po drugie, dywersyfikacja działalności uczestników rynku targowego powoduje, że ich reprezentantami w pewnych dziedzinach działalności stają się inne izby lub stowarzyszenia. W tej sytuacji należy rozważyć – obok członkostwa w organizacji – inne formy uczestnictwa w działaniach PIPT, na przykład – uczestnictwa w konkretnym projekcie. W 2015 roku PIPT będzie kontynuować przedsięwzięcia stanowiące wieloletni dorobek Izby lub wynikające z bieżących potrzeb, przynoszące pożądane efekty promocyjne, w tym: – lobbing wobec władz państwowych oraz Urzędu Patentowego RP na rzecz przywrócenia w Polsce tzw. pierwszeństwa z wystawienia na mocy ustawy prawo własności przemysłowej, – kontynuacja działań PIPT zmierzających do przyjęcia tzw. kodeksu dobrych praktyk przemysłu targowego, jako zespołu norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców z branży targowej, a zarazem instrumentu wzmacniającego pozycję targów w odbiorze wszystkich interesariuszy przemysłu targowego, – działania wobec władz na rzecz zmiany niekorzystnych dla polskich firm targowych i wystawców unijnych regulacji prawnych i nowych przepisów w zakresie płacy minimalnej w Niemczech dotyczących pracowników delegowanych (przeszkody biurokratyczne), – działania wobec mediów na rzecz wzmocnienia roli PIPT jako reprezentanta samorządu targowego i eksperta celem poprawy wizerunku targów w odbiorze powszechnym (współpraca z agencją PR), – prowadzenie portalu targowego www.new.polfair.pl (wersja polska i angielska), – monitorowanie, audyt i publikacja transparentnych danych statystycznych targów w Polsce (Raport „Targi w Polsce”), – współpraca zagraniczna (aktywne członkostwo w UFI – w tym włączenie się w działania UFI związane z projektem promocyjnym „międzynarodowy dzień targów” i udział w innych projektach UFI oraz EEIA; bieżąca współpraca promocyjna z innymi zagranicznymi organizacjami targowymi (CENTREX, AUMA, EMECA, IFES, innymi), – organizacja Zimowego Zjazdu PIPT 2015. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, czerwiec 2015 r.