PIPT w awangardzie światowego przemysłu targowego

Jednym z tematów jakimi aktualnie zajmuje się Komitet Stowarzyszeń UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego jest opracowanie raportu UFI na temat badań wpływu targów na rozwój gospodarczy. Raport ten będzie zawierał uznane za interesujące, istotne aspekty unikatowych badań przeprowadzonych w kilku państwach europejskich – w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech oraz w Polsce – przez Polską Izbę Przemysłu Targowego. Ma też zawierać propozycję ujednoliconej terminologii i metodologii badań, aby w ten sposób posłużyć jako pomoc innym organizacjom branży targowej na świecie. Polska Izba Przemysłu Targowego od lat realizuje szeroki zakres działań promocyjnych, a wśród nich również projekty skomplikowane, których realizacja pociąga za sobą zaangażowanie zarówno kompetentnych osób, jak i konkretnych środków finansowych. Do takich projektów należało właśnie przeprowadzone w latach 2008-2009, wspólnie przez PIPT, pod kierunkiem ówczesnego prezesa Bogusława Zalewskiego oraz Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierowanego przez dr Jerzego Kuczyńskiego, badanie oddziaływania targów na gospodarkę kraju. Aktualną syntezę tych badań, opracowaną przez ekspertów CEG, z maja 2013 r., przekazaliśmy na przełomie maja i czerwca br. do UFI. Publikacja nosi tytuł „Wpływ przemysłu targowego w Polsce na gospodarkę – synteza” (maj 2013). Unikatowy charakter polskich badań, w tym interesująca, zdaniem ekspertów światowych metodologia, pozwalają wysoko ocenić inicjatywę polską, której efekt zostanie włączony do Raportu UFI, mającego stanowić ważny materiał pomocny w działalności lobbingowej na rzecz przemysłu targowego w Unii Europejskiej.
Polska Izba Przemysłu Targowego i jej Członkowie wykorzystują treść publikacji w prowadzonych działaniach promocyjnych i lobbingowych, mających na celu uświadamianie o sile pozytywnego wpływu przemysłu targowego na gospodarkę całego kraju. Mamy nadzieję, że wyniki naszej pracy znacząco ułatwią kontakty między podmiotami działającymi w branży targowej, a otaczającymi nas interesariuszami. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, listopad 2013 r.