Pierwszeństwo z wystawienia w ostatniej fazie prac nowelizacyjnych

Od kilku miesięcy PIPT prowadzi intensywne działania merytoryczne i lobbingowe, w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 24 lutego 2015 r. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy chronologicznie przebieg ostatnich wydarzeń: • 30.07.2015 r. – obradowała podkomisja nadzwyczajna; w obradach uczestniczyli jako goście przedstawiciele polskiego przemysłu targowego i PIPT: Paweł Babij, członek Rady PIPT, a także Prezes Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa, a także p. Grażyna Basa, rzecznik patentowy (zapis video obrad); na posiedzeniu, po intensywnej dyskusji merytorycznej, przyjęto następujący projekt PIPT nowelizacji ustawy PWP: 1) w art. 15 obecną treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 – 4 w brzmieniu: „2. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje także, na zasadach określonych w ust. 1, w przypadku wystawienia, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej niż określona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 3. Wystawa, o której mowa w ust. 2, powinna dawać rękojmię jej wiarygodności, w szczególności cieszyć się ustaloną renomą i mieć długoletnią tradycję. 4. Z inicjatywą wskazania wystawy, o której mowa w ust. 2, może wystąpić właściwy minister, wojewoda lub jednostka zajmująca się zawodowo organizacją wystaw, o których mowa w ust. 3.”; • 03.08.2015 r. – obradowała Komisja Gospodarki, która zatwierdziła projekt podkomisji nadzwyczajnej i wniosła do Sejmu o uchwalenie projektu ustawy (link), • 05.08.2015 r. – w Sejmie RP odbyło się II i III czytanie ustawy; następnie po głosowaniu (wynik: 275 za, 8 przeciw, 136 wstrzymało się (głos. nr 139) decyzją Sejmy RP ustawę uchwalono; • 06.08.2015 r. – ustawę przekazano Marszałkowi Senatu RP (link), • 07.08.2015 r. – ustawę przekazano Prezydentowi RP • 10.08.2015 r. -opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
• 27.08.2015 r. – sprawa będzie przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP