Organizatorzy targów w Polsce przekonują władze o roli targów jako instrumentu innowacyjnej gospodarki

Prowadzone od 2014 r. przez PIPT intensywne działania merytoryczne i lobbingowe, zintensyfikowane w 2015 r. z powodu przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 24 lutego 2015 r. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożonego przez ministra gospodarki, w dniu wczorajszym, tj. 30 lipca 2015 r. przyniosły przełom w sprawie. Poniżej przedstawiamy chronologicznie przebieg wydarzeń. • 13.03.2015 r. – wpłynął do Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r., zmienionej w 2007 roku; to ważny fakt dla polskiej branży targowej, chociaż rządowy projekt legislacyjny nie dotyczy zmian, na których zależy Polskiej Izbie Przemysłu Targowego. Nowelizacja jest jednak szansą dla polskiego przemysłu targowego na odzyskanie przywileju utraconego w związku z nowelizacją ustawy PWP w 2007 roku • w związku z wszczęciem prac nowelizacyjnymi w Sejmie, PIPT wystosowała 44 listy do Komisji Gospodarki Sejmu RP z własną propozycją zmian legislacyjnych w ustawie prawo własności przemysłowej; • 18.03.2015 r. – rządowy projekt nowelizacji skierowany został do Komisji Gospodarki Sejmu RP, • 8.04.2015 r. – w KG odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy „o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw” (druk 3249). Dokonano też wyboru podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy, w składzie: poseł Marek Polak (Kraków), poseł Wojciech Zubowski (Legnica), poseł Marek Niedbała (Poznań), poseł Artur Gierada (Kielce) i posłanka Katarzyna Stachowicz (Sosnowiec); • Podkomisja obradowała 9 kwietnia, 22 kwietnia r., 13 maja 2015 r. z udziałem najwyższych przedstawicieli Urzędu Patentowego; • 9.04.2015 r. – na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej, wniosek w imieniu PIPT przedstawił poseł Marek Niedbała; niestety nie uzyskał on przychylności przedstawicieli Urzędu Patentowego, którzy potwierdzili fakt prowadzenia rozmów z PIPT, jednak są zdania, iż propozycja PIPT nie jest zgodna z prawem unijnym; nie przekonały ich argumenty dostarczone przez Urząd Patentowy Niemiec i AUMA; dyskusje w przedmiocie naszego wniosku na etapie pracy podkomisji nadzwyczajnej dowiodły jak trudna jest sprawa; • PIPT zwróciła się z prośbą do Członków o wsparcie naszych działań. Listy w przedmiotowej prawie skierowane zostały także do organizacji pozarządowych i samorządowych: Konfederacji Lewiatan i do Pracodawców RP, które zainteresowały się tą sprawą i analizowały ją; • 26.05.2015 r. – obradowała Komisja Gospodarki, zatwierdziła projekt podkomisji nadzwyczajnej i wniosła do Sejmu o uchwalenie projektu ustawy; w projekcie nie uwzględniono propozycji zmian wniesionych przez PIPT;
• Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy kolejno został skierowany do II i III czytania w Sejmie, a następnie pod głosowanie, w którym został przyjęty; • 12-15.06.2015 r. – ustawę przekazano Marszałkowi Senatu, do pracy w Komisjach nad stanowiskiem Senatu, a także Prezydentowi, • 23.07.2015 r. – jednocześnie Komisja Gospodarki rozpoczęła obrady nad poselskim projektem nowelizacji ustawy PWP, pod którym podpis złożyło kilkudziesięciu posłów; dyskusja dotyczyła dwóch kluczowych zmian, z których jedna to propozycja wprowadzenia ponownie do polskiego prawa, z inicjatywy strony społecznej, tj. polskich przedsiębiorców działających w przemyśle targowym, przy skutecznym wsparciu m.in. Konfederacji „Lewiatan”, regulacji przywracających instytucję pierwszeństwa z wystawienia na targach w Polsce. oceniono, że proponowane zmiany są korzystne dla polskiej gospodarki; dokonano wyboru podkomisji nadzwyczajnej w składzie: Marek Niedbała, Marek Matuszewski, Wojciech Zubowski, Artur Gierada, Michał Jaros, Leszek Jastrzębski i Mieczysław Kasprzak; • 30.07.2015 r. – obradowała podkomisja nadzwyczajna; w obradach uczestniczyli jako goście przedstawiciele polskiego przemysłu targowego i PIPT: Paweł Babij, członek Rady PIPT, a także Prezes Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa, a także p. Grażyna Basa, rzecznik patentowy; na posiedzeniu, po intensywnej dyskusji merytorycznej, przyjęto następujący projekt PIPT nowelizacji ustawy PWP: 1) w art. 15 obecną treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 – 4 w brzmieniu: „2. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje także, na zasadach określonych w ust. 1, w przypadku wystawienia, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej niż określona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 3. Wystawa, o której mowa w ust. 2, powinna dawać rękojmię jej wiarygodności, w szczególności cieszyć się ustaloną renomą i mieć długoletnią tradycję. 4. Z inicjatywą wskazania wystawy, o której mowa w ust. 2, może wystąpić właściwy minister, wojewoda lub jednostka zajmująca się zawodowo organizacją wystaw, o których mowa w ust. 3.”; Jak się dowiedzieliśmy, już w najbliższy poniedziałek (3 sierpnia 2015 r.) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki, podczas którego przewodniczący podkomisji Artur Gierada zreferuje Członkom KG wyniki prac podkomisji. Z niecierpliwością oczekujemy przebiegu dalszego procesu legislacyjnego i prosimy o wsparcie naszych działań lobbingowych w osobistych kontaktach z posłami na Sejm RP !