Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej szansą na przywrócenie instytucji „pierwszeństwa z wystawienia” na targach w Polsce

13 marca br. wpłynął do Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r., zmienionej w 2007 roku. To ważny fakt dla polskiej branży targowej, chociaż rządowy projekt legislacyjny nie dotyczy zmian, na którym zależy Polskiej Izbie Przemysłu Targowego. Nowelizacja jest jednak szansą dla polskiego przemysłu targowego na odzyskanie przywileju utraconego w związku z nowelizacją ustawy PWP w 2007 roku. Tryb procedowania w Sejmie jest bardzo szybki. 18 marca rządowy projekt skierowany został do Komisji Gospodarki Sejmu RP, która obradowała już 8 kwietnia 2015 r. W KG odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy „o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw” (druk 3249) oraz dokonano wyboru podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy, w składzie: poseł Marek Polak (Kraków), poseł Wojciech Zubowski (Legnica), poseł Marek Niedbała (Poznań), poseł Artur Gierada (Kielce) i posłanka Katarzyna Stachowicz (Sosnowiec). Podkomisja obradowała następnie 9 kwietnia, 22 kwietnia r. i 13 maja 2015 r. z udziałem najwyższych przedstawicieli Urzędu Patentowego. Jak całej polskiej branży targowej wiadomo, wskutek ostatniej nowelizacji ustawy „Prawo własności przemysłowej” od 1 listopada 2007 r. organizatorzy targów w Polsce utracili możliwość przyznawania tzw. certyfikatu „pierwszeństwa z wystawy”, chroniącego wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe prezentowane na targach. Certyfikat stanowił dowód prezentacji publicznej danego wynalazku, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego i znaku towarowego na konkretnych targach, w konkretnej dacie i tym samym dawał wystawcy ochronę czasową, wynikającą z daty wystawienia przez organizatora targów certyfikatu pierwszeństwa, nad innymi stronami, które w późniejszej do daty targów dacie złożyły wniosek w Urzędzie Patentowym o przyznanie praw własności przemysłowej. Analiza prawna oficjalnych zapisów prac legislacyjnych w przedmiocie nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej (uchylenie art. 15 ust. 2-4 oraz art. 125 ust.2-4 PWP) w 2007 r., nie ujawnia przyczyn uchylenia tak ważnych dla organizatorów targów w Polsce w/w artykułów. Brak jest także ogólnodostępnych opinii prawnych, które analizowałyby przedmiotową poprawkę. W tej sytuacji Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego zadecydowała o rozpoznaniu regulacji dotyczących pierwszeństwa z wystawienia, zarówno stanu prawnego jak i praktyki, w wybranych krajach Unii Europejskiej, a przede wszystkim na największym rynku targowym Europy – w Niemczech. Informacje uzyskane zarówno z Niemieckiego Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych jak i z AUMA – Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, potwierdziły, że pierwszeństwo z wystawienia, w tym na wystawach krajowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych jest powszechnie stosowanym narzędziem wykorzystywanym przez wystawców niemieckich targów. Polska Izba Przemysłu Targowego jest także w posiadaniu ekspertyzy prawnej, która poświadcza, że nasze starania odnośnie przywrócenia w prawie polskim instytucji tzw. pierwszeństwa z wystawienia na publicznych wystawach krajowych wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego mają uzasadnienie. Według ekspertów proponowane zmiany nie są sprzeczne ani z prawem międzynarodowym (Konwencją Paryską), ani z regulacjami prawa unijnego (Rozporządzeniami i Dyrektywami). PIPT od 2014 roku podejmuje działania na rzecz przywrócenia instytucji pierwszeństwa z wystawienia. Od września ub. r. spotykała się w tej sprawie kilkakrotnie z p. Alicją Adamczak, prezesem Urzędu Patentowego RP. W 2015 r. w związku z wszczęciem prac nowelizacyjnymi w Sejmie, PIPT wystosowała 44 listy do Komisji Gospodarki Sejmu RP z własną propozycją zmian legislacyjnych w ustawie prawo własności przemysłowej. Dyskusje w przedmiocie naszego wniosku na etapie pracy podkomisji nadzwyczajnej dowiodły jak trudna jest sprawa. Z prośbą o wsparcie naszych działań zwróciliśmy się do naszych Członków. Listy PIPT w przedmiotowej prawie skierowane zostały także do organizacji pozarządowych i samorządowych, które zainteresowały się tą ważną dla polskich firm biorących udział w targach sprawą i obecnie ją analizują. Obecnie toczą się dalsze prace legislacyjne. Oczekujemy na ich rezultat. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego