Innowacje chronione na targach

Podczas zeszłotygodniowego posiedzenia Sejmu posłowie przegłosowali zmianę przepisów w ustawie Prawo własności przemysłowej. Za wprowadzeniem nowelizacji były wszystkie kluby parlamentarne. Zmiana przepisów jest korzystna dla wystawców prezentujących nowości na krajowych targach i była przez nich oczekiwana. Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z przedsiębiorcami od wielu miesięcy prowadziła starania mające na celu przywrócenie uchylonego w 2007 roku, tzw. certyfikatu pierwszeństwa z wystawy. PIPT, mając świadomość znaczenia instytucji „pierwszeństwa z wystawienia” dla polskich przedsiębiorców, od dłuższego czasu zabiegała o jej przywrócenie. – Takie były oczekiwania środowisk gospodarczych w Polsce, firm innowacyjnych i projektowych, wystawiających na krajowych targach nowości, których jeszcze nie zarejestrowali w Urzędzie Patentowym. W ich interesie zwróciliśmy się do posłów z propozycją dokonania korzystnych zmian w nowelizowanej ustawie Prawo własności przemysłowej – podkreśla Przemysław Trawa, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, prezes PIPT. Pod poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy PWP, złożonym przez posła Marka Niedbałę, podpisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów. Za wnioskowanymi zmianami opowiedziała się większość posłów podczas prac w komisji. Senatorowie również byli zgodni co do zasadności wprowadzenia ochrony wzorów użytkowych i przemysłowych na krajowych targach. Znowelizowana ustawa została ostatecznie przyjęta przez Sejm jednogłośnie, podczas posiedzenia 11 września. Teraz nowelizacja ustawy trafi do podpisu Prezydenta RP. Dotychczas autorzy wzorów użytkowych lub przemysłowych prezentowanych na publicznych wystawach w Polsce, chcąc zagwarantować sobie ochronę prawa własności przemysłowej, zobowiązani byli do rejestracji wzoru w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, w terminie poprzedzającym prezentację na wystawie. Taki stan rzeczy ma miejsce od 2007 roku, kiedy to nowelizując ustawę PWP, wycofano zapis taką ochronę gwarantujący. Niedopełnienie obowiązku rejestracji de facto pozbawiało wystawców ochrony. W momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy mechanizmem ochrony będzie certyfikat pierwszeństwa z wystawy, wydawany przez organizatora targów, na których wystawienie miało miejsce. – Zapowiedź zmian legislacyjnych przywracających wystawcom przywilej pierwszeństwa na krajowych wystawach jest dla nas bardzo ważna – podkreśla Paweł Babij, prezes łódzkiej spółki INTERSERVIS, członek Rady PIPT – Firmy bez ryzyka będą mogły na tych imprezach pokazywać innowacyjne rozwiązania, nowości, a nawet prototypy, których jeszcze nie ma w obrocie rynkowym. Przywrócony przywilej pierwszeństwa z wystawy zagwarantuje im prawną ochronę. Certyfikat pierwszeństwa z wystawy jest stosowany na światowych rynkach targowych, w tym na największym w Europie rynku niemieckim. Zdaniem ekspertów targowych, znowelizowana ustawa, chroniąca przed nieuczciwą konkurencją i kradzieżą pomysłów, będzie pozytywnie oddziaływać na liczbę innowacyjnych projektów prezentowanych na targach w Polsce. To z kolei przełoży się na wzrost konkurencyjności polskiego rynku targowego.