Glossary of Terms of the Exhibition Industry - Poland

SŁOWNIK POJĘĆ BRANŻY TARGOWEJ

1.    Targi – to wydarzenie gospodarcze, społeczne i kulturowe służące rozwojowi przedsiębiorstw, promocji gospodarczej towarów i usług oraz bezpośrednim relacjom międzyludzkim w biznesie; targi mają bezpośredni związek z rozwojem otwartej i zróżnicowanej gospodarki, pełnią ważną rolę w rozwoju regionów i kraju. Targi są miejscem bezpośrednich spotkań, odbywanych w ramach zorganizowanego rynku, regularnie, w ustalonym miejscu, w z góry określonym terminie początkowym oraz o ściśle określonym czasie trwania; uczestnikami targów są wystawcy i zwiedzający. Zadaniem targów jest umożliwienie wszystkim uczestnikom zaprezentowania wzorów produktów, towarów lub usług celem ich promocji oraz dokonania transakcji handlowych w przyszłości.

2.    Ze względu na zasięg targi dzielimy na

a)    targi międzynarodowe – to targi, które spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– liczba wystawców zagranicznych na tych targach stanowi przynajmniej 10% (dziesięć procent) liczby wystawców ogółem;

– liczba zwiedzających zagranicznych lub ich wejść na tych targach stanowi przynajmniej 5% (pięć procent) liczby ogółem tych zwiedzających lub ich wejść;

Metody liczenia wystawców i zwiedzających określają standardy i definicje UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. O spełnieniu kryteriów decyduje protokół z audytu danych statystycznych targów.

b)    targi krajowe – to targi, które nie spełniają żadnego z powyższych kryteriów.

c)    targi regionalne – to targi, których wystawcy pochodzą z jednego lub sąsiednich regionów geograficznych;

3.    Działalność targowa – profesjonalna działalność usługowa polegająca na organizacji targów w obiektach targowych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

4.    Organizator targów – osoba fizyczna lub prawna zajmująca się organizacją targów.

5.    Współorganizator targów – osoba fizyczna lub prawna, która na mocy umowy z organizatorem przejmuje od niego niektóre prawa i obowiązki organizatora, figurująca w oficjalnej informacji dotyczącej danych targów.

6.    Operator obiektu (kompleksu) targowego – osoba fizyczna lub prawna posiadająca stałe lub czasowe prawo do zarządzania obiektem spełniającym wymogi organizowania targów oraz udostępniania go osobom trzecim w celu organizacji targów.

7.    Przedstawiciel targów – osoba fizyczna lub prawna dokonująca czynności cywilno-prawnych w imieniu organizatora targów w granicach otrzymanego upoważnienia.

8.    Agent targów – osoba fizyczna lub prawna będąca pośrednikiem działającym w przemyśle targowym, kojarząca kontrahentów z organizatorami targów lub dostawcami usług targowych.

9.    Obiekt (kompleks) targowy – to budynek lub kompleks budynków i budowli zbudowanych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń (eventów), w którym mogą odbywać się targi i wystawy i który oferuje uznane w branży wysokiej jakości usługi dla targów kontraktacyjnych (B2B) oraz targów konsumenckich (B2C), w którym także mogą odbywać się innego typu wydarzenia z branży spotkań (podstawa: definicja obiektu targowego przyjęta przez UFI, listopad 2016 r.).

Hotele, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, parki i konstrukcje tymczasowe nie są

traktowane jako obiekty targowe, nawet jeśli odbywają się w nich targi (podstawa: stanowisko UFI,

listopad 2016 r.).

Lista istotnych kryteriów dla oceny obiektu targowego stanowi załącznik do Słownika Pojęć Branży

Targowej.

10.    Teren targów – przestrzeń, na której odbywają się targi oraz teren jej towarzyszący (parkingi, drogi), immanentnie związany z targami.

11.    Całkowita powierzchnia targowa netto (targów/wydarzenia targowego) – powierzchnia ogółem zajmowana przez wydarzenie targowe (zarówno kryta jak i otwarta), podawana w metrach kwadratowych, którą stanowi suma:

a)    powierzchni zajętej przez wystawców na podstawie umów cywilnoprawnych oraz faktycznie zajmowanej przez wystawców przez cały czas trwania targów

b)    powierzchni dodatkowo udostępnionej wystawcom na podstawie innych `umów cywilnoprawnych, dostępnej także dla zwiedzających przez cały czas trwania targów oraz

c)    specjalnej powierzchni pokazowej, nieprzypisanej konkretnemu wystawcy, a służącej prezentacjom, demonstracjom towarów będących w ruchu i podobnych przedsięwzięć związanych tematycznie z odbywającymi się targami.

12.    Powierzchnia targowa brutto (targów/wydarzenia targowego) – suma całkowitej powierzchni targowej netto wraz z powierzchnią sąsiadujących przejść i foyer oraz pomocniczych powierzchni usługowych.

13.     Wystawca – podmiot, który wynajmuje określoną powierzchnię otwartą lub krytą na podstawie umowy cywilnoprawnej (zawartej z organizatorem targów) w celu prezentacji oferty handlowej, występujący w imieniu własnym lub na rzecz innego przedsiębiorcy, przez cały czas trwania targów. Wystawca może być krajowy lub zagraniczny:

a)    wystawca krajowy – to wystawca, który w formularzu zgłoszenia udziału w targach deklaruje swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

b)    wystawca zagraniczny – to wystawca, który w formularzu zgłoszenia udziału w targach deklaruje swoją siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

14.    Współwystawca – podmiot, który za wiedzą i zgodą wystawcy oraz po rejestracji swojej obecności u organizatora targów współużytkuje z wystawcą stoisko targowe oraz prezentuje własne towary lub usługi przy pomocy własnego personelu.

15.    Stoisko targowe – przestrzeń przypisana konkretnemu wystawcy oraz wydzielona na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z organizatorem targów.

16.    Przedsiębiorca usług targowych – osoba fizyczna lub prawna świadcząca profesjonalne usługi związane z udziałem w targach, w szczególności takie jak:

a)    projektowanie i aranżacja przestrzeni targowej

b)    budowa, wyposażenie stoisk targowych

c)    budowa przenośnych hal targowych

d)    transport, spedycja i logistyka

e)    wynajem i serwis sprzętu (IT, AV, oświetlenia, itp.)

f)    media, reklama, promocja,

g)    digital services

h)    tłumaczenia

i)    wynajem ochrony

j)    catering

k)    wynajem dodatkowej obsługi i inne.

17.    Zwiedzający – rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada prawo wstępu na targi, zwiedzających

dzielimy na:

a)     konsumentów – osoby fizyczne odwiedzające targi nie związane bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

b)    zwiedzających profesjonalnych – osoby fizyczne odwiedzające targi związane bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.