Expo Guide nadal atakuje

Expoguide i Construct Data oferują niewiarygodne katalogi wystawców Jak wynika z informacji otrzymanych przez PIPT od wystawców na targach w Polsce wciąż mamy do czynienia z działaniami wydawców nieoficjalnych katalogów targowych Expoguide i Construct Data. Wydawcy ci, w okresie przed targami obierają za cel swoich działań wystawców i oferują im wpisy reklamowe w niskiej jakości, odbiegających od standardów, niewiarygodnych katalogach internetowych. Niestety, zawarte w formularzach ofertowych warunki umowy, zwykle zapisane niewielką, mało widoczną czcionką, niosą za sobą długoterminowe zobowiązania do zapłaty kwot w wysokości kilku tysięcy euro. Również na stronach internetowych AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego, aktualnie prezentowana jest informacja w tej sprawie, co tylko potwierdza skalę nieuczciwych działań na międzynarodowym rynku targowym. AUMA podaje, że zarchiwizowała już kilkaset takich przypadków i zebrała dokumentację z nimi związaną, co pozwoliło na uzyskanie orientacji na temat tego w jaki sposób działają wydawcy wspomnianych katalogów. Chcielibyśmy w związku z powyższym przekazać Państwu garść dodatkowych informacji, które, miejmy nadzieję, pomogą uświadomić wystawcom biorącym udział w targach fakt prowadzenia przez wydawców nieoficjalnych katalogów targowych niedozwolonych praktyk oraz będą pomocne zainteresowanym wystawcom. Jak rozpoznać oferty wpisów reklamowych w niewiarygodnych katalogach Korespondencja z zapytaniem ofertowym otrzymana od wydawcy niewiarygodnego katalogu wystawców sprawia wrażenie jakoby była wysłana przez organizatora targów, a także jakoby stanowiła ofertę bezpłatnego wpisu lub aktualizacji istniejącego wpisu reklamowego w katalogu wystawców. Korespondencja dotyczy targów, które mają się odbyć w niedalekiej przyszłości i w których najprawdopodobniej udział planuje wziąć wystawca. Poprzez zastosowanie chwytów, takich jak wydrukowanie na formularzu ofertowym numeru klienta lub umieszczenie logo / nazwy targów, udaje się sprawić wrażenie jakoby istniała już relacja biznesowa z wystawcą. Trudne do odnalezienia szczegóły umowy dotyczące opłat za umieszczenie wpisu reklamowego w katalogu umieszczone są na formularzu małą, niewidoczną czcionką. W niektórych wypadkach do formularza dołączony jest inny formularz, zawierający podstawową informację na temat wystawcy, wraz z prośbą o aktualizację treści wpisu. Często dla ułatwienia wystawcy przesłania odpowiedzi, dołączona jest koperta z uiszczoną opłatą pocztową, która można wykorzystać w celu zwrotu zaktualizowanego i podpisanego formularza zamówienia wpisu. Wystawcy, którzy otrzymali taką korespondencję powinni wykazać ostrożność jeśli zauważą następujące elementy: jeśli szczegóły dotyczące wysokości opłat oraz czasu trwania zobowiązań wynikających z umowy wpisane są wyłącznie w warunkach umowy opisanych małą, niewidoczną czcionką; jeśli formularz zawiera już pewne określone dane; jeśli publikacja wpisu do tzw. katalogu podstawowego lub katalogu online określane są jako bezpłatne; jeśli firma, która przesłała korespondencję ma swoją siedzibę za granicą. W przypadkach nabrania jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z wymienionym w formularzu organizatorem targów. Co zrobić w przypadku otrzymania oferty wpisu do katalogu targowego Należy absolutnie upewnić się, czy oferta jest wiarygodna. Nie należy podpisywać niewiarygodnej oferty. Ponadto dobrze jest poinformować współpracowników, w szczególności dział finansowo – księgowy, o fakcie otrzymania oferty oraz przybliżyć im zaistniałą sytuację, aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu w przypadku powtórzenia się sytuacji. Kopię formularza należałoby też wysłać do właściwej branżowej izby handlowo-przemysłowej lub do stowarzyszenia reprezentującego branżę, w której działa firma wystawcy wraz z szerszą informacją (np. tą uzyskaną od PIPT). Co zrobić, jeśli przez pomyłkę podpisali Państwo już formularz zamówienia Często wystawcy dopiero wtedy orientują się, że przez pomyłkę podpisali umowę dotyczącą umieszczenia wpisu reklamowego w niewiarygodnym katalogu wystawców, za który należą się opłaty, gdy otrzymują fakturę do zapłaty. W takiej sytuacji możliwe jest zakwestionowanie przez wystawcę ważności umowy na bazie popełnionej pomyłki. Wystawca powinien oświadczyć, że został świadomie wprowadzony przez wydawcę w błąd. Należy za pomocą telefaksu, który rejestruje fakt wysyłki dokumentu i drukuje raport z wysyłki, wysłać pismo, w którym zostanie zakwestionowana przez wystawcę ważność podpisanej umowy i jasno stwierdzi on, że nie zamierza zapłacić faktury. Należy zachować raport z wysyłki pisma jako dowód. Co stanie się jeśli wprowadzony w błąd wystawca nie zapłaci Wydawcy nieoficjalnych katalogów targowych w wielu wypadkach pozostają niewzruszeni na fakt zakwestionowania ważności umowy i odmowę zapłaty. Dlatego wystawcy muszą być przygotowani na to, że wydawca będzie dążył do wyegzekwowania swoich roszczeń, pomimo iż podważyli ważność umowy. Wystawcy zwykle otrzymują następnie kolejne faktury oraz upomnienia wraz z oświadczeniem statusu prawnego wydawcy. Następnie może się zdarzyć, że z wystawcą skontaktują się firmy windykacyjne, często mające siedzibę za granicą, które będą grozić wystawcy wszczęciem procedur prawnych mających na celu egzekucję należności i podjęcie kroków prawnych wobec wystawcy. Celem tych działań jest z reguły tylko zastraszenie wystawcy w celu spowodowania zapłaty należności wynikających z faktur. PIPT nie ma wiedzy o przypadkach podjęcia przez któregokolwiek z wydawców nieoficjalnych katalogów jakichkolwiek kroków prawnych przeciwko wystawcom. Jednakże, gdyby zdarzyło się, że wystawca otrzyma sądowy nakaz zapłaty lub informację mówiącą, że przeciwko niemu zostały wszczęte procedury prawne, w takiej sytuacji zaleca się jednak, aby skorzystać z porady prawnej. Co zrobić jeśli już zapłaciliśmy Jeśli umowa została zawarta z naruszeniem prawa lub jeśli można ją z powodzeniem podważyć, należy ją uznać za niewiążącą. To oznacza, że skutkuje ona brakiem dalszego obowiązku zapłaty należności, a także teoretycznie oznaczałyby, że poniesione już płatności podlegają zwrotowi. Jednakże w przypadku, gdy wystawca zdecyduje się dochodzić zwrotu zapłaconych już należności, należy dokonać poważnej oceny argumentów za i przeciw, biorąc pod uwagę nakłady czasowe i pieniężne związane z zatrudnieniem prawników i opłatami sądowymi. Co więcej, często zdarza się, że wydawcy, o których mowa, mają swoje siedziby w państwie leżącym poza Europą, lub że zawiesiły działalność albo ogłosiły upadłość. Ponadto, ich sytuacja prawna nie zawsze jest jasna. O ile istnieją przypadki, w których sądy orzekły, iż zapłata dalszych należności nie jest zasadna, to jednak trzeba zauważyć, że obecnie wydawcy ci stosują już różnorodne wersje ofert (pism) co do treści. Każda zmiana i przeredagowanie dotychczasowej treści oferty powoduje powstanie nowej oferty wpisu reklamowego i konieczność ponownego przeanalizowania tego przypadku od strony prawnej. Należy także wziąć pod uwagę, że przy sprawdzaniu warunków umowy zapisanych małą czcionką, stosuje się rygorystyczne kryteria. Na przykład, w górnej części formularza Expoguide, widnieje napis w kolorze czerwonym mówiący, że wpis do katalogu wiąże się z poniesieniem opłat. W takim przypadku nie jest jednoznaczne, czy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek o unieważnienie umowy. Powyższa informacja prezentowana przez PIPT, w oparciu o dostępne zagraniczne materiały informacyjne, ma jedynie charakter porady, nie zaś analizy prawnej. Przy jej sporządzeniu kierowaliśmy się najwyższą troską o wystawców.